Sikkil-Sisters,DK Pattamal, ML Vasanthakumari, MS Subbulakshmi, Jayalakshmi Santhanam and Sudha Raghunathan